ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu pyrkii kunnioittamaan ja suojaamaan Asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. 

Oivalluspolulla tarkoitetaan Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelua. www.oivalluspolku.mycashflow.fi verkkokauppaa ylläpitää Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu. Palvelulla tarkoitetaan Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun tarjoamaa palvelua kuten www.oivalluspolku.mycashflow.fi verkkokauppaa, Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun ylläpitämiä verkkosivuja, uutiskirjettä, terapia-, ohjaus- ja koulutustoimintaa tai muuta sen tarjoamaa palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Oivalluspolun terapia- ja ohjauspalvelu palvelua käyttävää henkilöä.

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää palveluja, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun rekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu (Y-tunnus: 1730933-8)

Puistokatu 11, 38200 Sastamala

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: heidi@oivalluspolku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat: terapian, ohjaustyön, koulutusten, terapiaryhmien, asiakasiltojen ja asiakastapahtuminen toteuttaminen, Asiakassuhteen hoito,  ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä;- Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus;- Liiketoiminnan kehittäminen;- Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen;- Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit;- Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen Palvelun tarjoaminen;- Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja Palvelun kehittämiseksi;- Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen;- Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen; ja- Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset;

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua, kuten ostaessa tuotteita www.oivalluspolku.mycashflow.fi verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme sekä Asiakkaan käyttäessä Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun terapia-, ohjaus- tai koulutuspalveluita.

Voimme saada tietoja lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksesta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun oikeutettuun etuun tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:- Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset;- Maksu- ja maksutapatiedot;- Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot;- Kiinnostuksen kohteet;- Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;- Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;- Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot;- Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja- Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja Palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu ja konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin.

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu voi luovuttaa yhteistyökumppanille www.oivalluspolku.mycashflow.fi verkkokaupan Palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu voi käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään.  Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen Asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, mikäli Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Kärkkäinen huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu pyrkii toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin. Henkilötietoja käsittelevät Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelun omat koulutetut työntekijät.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelunparhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia Asiakkaalla on?

Palveluun rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli Asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu on toiminut lain vastaisesti, Asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelulle asiasta. Oivalluspolku terapia- ja ohjauspalvelu on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio Palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan